PERSONVERN


1. INLEDNING

1.1 1.1 Denna personuppgiftspolicy (hädanefter benämnd ”Policyn”) beskriver hur Firtal Web A/S (hädanefter benämnt ”oss”, ”vi” eller ”vår”) samlar in och behandlar personuppgifter i samband med köp av tjänster, medlemskap, produkter eller allmän användning av vår hemsida.

1.2 Policyn har formulerats och gjorts tillgänglig för att följa dataskyddsförordningen (2016/679 av 27 april 2016) (hädanefter benämnd ”GDPR”) och reglerna däri om upplysningsplikt.

2. Insamling av uppgifter vid användning av cookies

2.1 Vid besök och användning av någon av våra hemsidor används och samlas cookies in på basis av samtycke. Uppgifter i dessa cookies omfattar webbläsartyp, söktermer på våra hemsidor, IP-adress, plats vid inloggning (hädanefter "Cookiedata").

2.2 Cookiedata används till förbättring av vår hemsida och användarupplevelsen, till att genomföra målinriktad marknadsföring samt förebyggande av bedrägeri och fusk.

2.3 Användning av cookies för insamling av information och uppgifter sker i övrigt i enlighet med den danska cookie-lagen, cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 av 9. december 2011), § 3.

2.4 Om du vill avvisa eller begränsa de cookies som placeras på din dator vid besök av vår hemsida, kan du alltid göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du ska dock vara uppmärksam på att avvisning eller begränsning av cookies har betydelse för hemsidans funktionalitet, och det kommer att medföra att det finns funktioner på hemsidan som du inte kommer kunna se.

Alla webbläsare tillåter att man raderar alla eller vissa cookies. Hur detta görs beror på den webbläsare som används. I de fall du använder flera olika webbläsare, ska du komma ihåg att radera cookies i samtliga webbläsare

2.5 Vi vidarebefordrar Cookiedata till Google LLC (Google Analytics)

3. Typer av personuppgifter som behandlas

3.1 Vi behandlar personuppgifter om dig när det är relevant och i enlighet med gällande lagstiftning. Beroende på de konkreta omständigheterna, kan de behandlade personuppgifterna omfatta följande typer av personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och bokföringshandlingar, uppgifter till spårning av försändelser (exempelvis spårningsnummer), bankuppgifter (kortuppgifter eller kontouppgifter), kundnummer, användarnamn, köphistorik, fakturastatus (saldo, kundpoäng eller liknande).

3.2 Om vi får behov av att samla in och behandla ytterligare personuppgifter, utöver ovan nämnda, kommer vi att informera om detta vid insamlingen. Sådana upplysningar kan även ske vid uppdatering av denna policy.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter

4.1 Vi behandlar enbart dina personuppgifter för legitima ändamål i överensstämmelse med GDPR. Personuppgifterna kan beroende på omständigheterna behandlas till följande ändamål:
a) För att kunna leverera eller erbjuda de tjänster eller produkter och/eller försäljningserbjudanden som vi erbjuder.

b) För att svara på frågor och/eller klagomål från användare, kunder eller medlemmar.

c) För att lagra personuppgifter i den utsträckningen det är krav på i förhållande till gällande lagstiftning, inklusive bland annat lagring av räkenskaps- och bokföringshandlingar i enlighet med gällande lagstiftning.

d) Att skicka direktmarknadsföring till användare, kunder eller medlemmar (såsom e-postmeddelanden, MMS, direktmeddelanden på sociala medier osv.).

e) Att skicka nyhetsbrev via e-post.

f) För att förhindra lurendrejeri och bedrägeri eller olaglig användning av våra produkter, tjänster och hemsida, inklusive behandling av personuppgifter för användning i förbindelse med rättsfall.

g) För att förbättra våra produkter, tjänster och vår hemsida.

h) För att leverera servicemeddelanden och information till användare, kunder eller medlemmar.

i) För att kunna administrera kundklubb eller medlemskap hos oss.

j) För att kunna ge support och servicemeddelanden, inklusive frågor eller klagomål samt skicka uppdateringar om våra produkter och tjänster.

5. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

5.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandling i enlighet med GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker helt utifrån de konkreta omständigheterna på basis av följande rättsliga behandlingsgrunder:

a) Om vi har bett om ditt samtycke för behandling av några konkreta personuppgifter, är det rättsliga behandlingsunderlaget för de konkreta personuppgifterna ditt samtycke, jfr. GDPR, artikel 6.1 a.

Samtycket kan alltid dras tillbaka genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nederst i denna policy, och om samtycket dras tillbaka raderas personuppgifterna, som behandlas på underlag av samtycket, såvida de inte kan eller ska behandlas för att följa en rättslig förpliktelse.

b) Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett kontrakt med den registrerade personen, jfr. GDPR, artikel 6.1 b, första strecksatsen.

c) Behandlingen är nödvändig för att följa gällande lagstiftning, jfr. GDPR, artikel 6.1 c.

5.2 Vi genomför följande behandling: Om vi skickar direktmarknadsföring till dig, inklusive via e-post, kommer vi att be om ditt föregående samtycke i enlighet med de gällande reglerna i marknadsföringslagen.

6. Vidarebefordring och överföring av personuppgifter

6.1 Vi vidarebefordrar enbart personuppgifter till andra när lagstiftningen tillåter eller kräver det, inklusive när det är relevant och på din och/eller den dataansvarigas eventuella konkreta begäran om detta.

6.2 Vi vidarebefordrar uppgifter till följande mottagare från EU/EES:

a) Banker (i samband med utbetalningar, erhållande av betalningar o.s.v.)

b) Uppgiftsbehandlare.

6.3 Vi använder i allmänhet olika externa och professionella verksamheter som leverantörer och samarbetspartners till att leverera eller assistera oss med att leverera våra tjänster och produkter. De externa verksamheterna kommer inte ta emot eller behandla personuppgifter, bortsett från de tillfällen då lagstiftningen tillåter överföring och behandling av dessa.

Om de externa verksamheterna eller samarbetspartnerna är uppgiftsbehandlare för oss, sker deras behandling av personuppgifter alltid i enlighet med ett databehandlaravtal, som uppfyller lagstiftningens krav för detta

Om de externa verksamheterna eller samarbetspartnerna är oberoende uppgiftsansvariga, sker deras behandling av personuppgifter i enlighet med deras egen integritets-, dataskydds- eller personuppgiftspolicy, som de externa verksamheterna kommer att göra er uppmärksam på, såvida inte lagstiftningen föreskriver något annat.

6.4 Vi överför personuppgifter till länder eller internationella organisationer utanför EU/EES.

6.5 Vi kan kontaktas för mer information, inklusive för frågor om vår användning av uppgiftsbehandlare, samarbete med andra uppgiftsansvariga, inklusive dotterbolag, eller vidarebefordring av personuppgifter till tredje land, samt för att få en kopia av dokumentationsunderlag för överföring.

7. Borttagning och lagring av personuppgifter

7.1 Vi säkerställer att personuppgifter tas bort när de inte längre är relevanta för vårt behandlingssyfte som beskrevs ovan. Vi lagrar alltid personuppgifter i det tidsrum som gällande lagstiftning förpliktar oss till, inklusive för att dokumentera efterlevnad av bland annat bokföringslagens bestämmelser.

Vid frågor angående lagringen och behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den e-postadress du hittar under avsnitt 10 i denna policy.

8. Rättigheter för registrerade personer

8.1 Registrerade personer har en rad rättigheter som vi kan hjälpa med. Om man som registrerad person vill nyttja sina rättigheter, ska personen i fråga kontakta oss. Rättigheter omfattar följande:

8.1.1 Rätten att se uppgifter (insynsrätt): Registrerade personer har rätt att få insyn i de uppgifter som behandlas om den berörda personen, samt en rad ytterligare uppgifter.

8.1.2 Rätten till korrigering (rättning): Registrerade personer har rätt att få felaktiga uppgifter om sig själva rättade.

8.1.3 Rätten till borttagning: I särskilda fall har registrerade personer rätt att få uppgifterna om sig själva borttagna, innan tidpunkten då vår vanliga allmänna radering sker.

8.1.4 Rätten till begränsning av behandling: Registrerade personer har i vissa fall rätt att få behandlingen av sina personuppgifter begränsad. Om en registrerad person har rätt att få behandlingen begränsad, får vi framöver endast behandla uppgifterna – bortsett från lagring – med samtycke eller med ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

8.1.5 Rätten till invändning: Registrerade personer har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av den berördas personuppgifter. Invändningar kan även göras mot behandling av uppgifter för direktmarknadsföring.

8.1.6 Rätten att överföra uppgifter (dataportabilitet): Registrerade personer har i vissa fall rätt att få sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en uppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

8.2 Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.imy.se. Om du vill nyttja dina rättigheter som beskrivs ovan, ombes du att använda de kontaktuppgifter som anges nederst i denna policy..

Vi strävar efter att göra allt för att tillmötesgå dina önskemål gällande vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter som en registrerad person. Om du trots vår strävan vill lämna ett klagomål, kan du göra det genom att kontakta Integritetsmyndigheten (www.imy.se).

9. Ändringar av denna policy

9.1 Vi förbehåller oss rättan att uppdatera och ändra denna policy. Om vi ändrar policyn, ändrar vi datumet och versionen nederst i dokumentet. I händelse av väsentliga ändringar kommer vi meddela det i form av ett synligt meddelande på vår hemsida, via e-post eller via användning av andra kommunikationsmedel.

10. KONTAKT

10.1 Vid frågor eller kommentarer på denna policy, eller vid åberopande av en eller flera rättigheter, kan vi kontaktas på customerservice@firtal.com

Made4men ved Firtal Web A/S
Møgelhøj 8
8520 Lystrup
E-post: customerservice@firtal.com

11. VERSJONER

11.1 Det här är version 5 af Made4men.se v/Firtal Web A/S , som senast uppdaterades 30.08.2021 10:32.